Leieprisen inkluderer bruk av garderober, lysrigg og lydutstyr som er tilgjengelig på huset. En av husets teknikere skal alltid være tilstede fra opprigg til nedrigg er ferdig. For dette betales det gjeldende timepris for teknikere. Leietaker må presisere om dette skal være en lyd eller lystekniker. Husets tekniker står til leietakers disposisjon under hele leieperioden.

Her kan du se våre Utleiepriser

Teknisk
Timepris tekniker er 650,- pr time.

Ekstra lyd eller lystekniker betales med gjeldende timepris.
Skal ekstern lys-/lydtekniker brukes, må dette godkjennes av kulturhuset på forhånd.

Billetter
Kulturhuset står for alt billettsalg. Billettprisen bestemmes av leietaker. Vi gjør oppmerksom på at bevegelig husleie (30,-kr) og billettavgift Ticketmaster kommer oppå den prisen som skal refunderes leietaker. Leien trekkes fra billettinntektene i forbindelse med oppgjøret. Et eventuelt underskudd blir fakturert leietaker.

Ullensaker kommune har inngått avtale med personer som har behov for ledsager på forestillinger. Ved fremlegging av kommunalt utstedt ledsagerbevis får ledsager gratisbillett.

Forsikring
Kulturhusets ansvarsforsikring gjelder overfor artister og publikum kun ved forhold som kan lastes Ullensaker kulturhus.
 

Leietakers forpliktelser

Leietaker forplikter seg til å tilbakelevere lokalene, samt alt tilbehør, i samme stand som ved ankomst. Leietakeren plikter å erstatte enhver skade som er skjedd i utleieperioden – utover normal slitasje. Leietaker er innforstått med at kulturhuset straks utfører utbedringer av eventuelle skader for leietakers regning.

Leietaker bærer selv ansvaret for utstyr, rekvisitter og gjenstander som de selv eller publikum bringer med seg til kulturhuset.

Leietaker plikter å sette seg inn i gjeldende lovverk for angjeldende type arrangementer. Leietaker må selv innhente de nødvendige tillatelser fra myndigheter så som polititillatelse og tillatelse fra brannvesenet ved bruk av pyrotekniske virkemidler. Videre svarer leietaker selv for alle opphavsrettslige forhold – og betaler TONO-avgift, avgift for bruk av innspilt lyd til Fond for utøvende kunstnere osv.

Det er forbudt å bringe med seg mat og drikke inn til sal og scene.

Av sikkerhetsgrunner plikter leietaker å stille med nødvendig antall vakter under arrangementet. Vaktene skal være kjent med leietakers forpliktelser, og bidra til at disse blir overholdt. Vaktene er ansvarlig for kontroll av billetter i døren inn til salen, samt for opprydding og tømming av søppel etter arrangementet. Leietaker sørger selv for markedsføring av arrangementet. Ved annonsering i pressen skal Ullensaker kulturhus’ logo benyttes.

Kansellering
Ved kansellering inntil 2 måneder før leietidens første dag betales et kanselleringsgebyr på kr 1.000,- samt påløpte utgifter. Ved kansellering 2 måneder før leietidens første dag betales et kanselleringsgebyr på halve husleien samt påløpte utgifter. Ved kansellering senere enn 1 måned før leietidens første dag betales full leie samt påløpte utgifter.